Top navigation

Top navigation

Side navigation for departments

Afdelinger

Andelsklasser

HP Invest omfatter fire andelsklasser. Det vil altid være din investeringsprofil, herunder tidshorisont, risikoprofil og skatteforhold, der er afgørende for, hvorledes dine investeringer bør sammensættes.

HP Invests investeringsunivers
Andelsklasserne investerer i danske stats- og realkreditobligationer samt obligationer garanteret af den danske stat eller regionale myndigheder. Andelsklasserne kan endvidere investere i obligationer udstedt af regeringer og realkreditinstitutter, som tilbyder samme sikkerhed som danske stats- og realkreditobligationer. Obligationerne skal være udstedt i danske kroner og noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Andelsklasserne investerer således i obligationer, som kan henregnes til aktiver omfattet af § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

HP Invest ønsker at udnytte, at strukturerne omkring det danske realkreditmarked tilbyder investorer en enestående høj grad af sikkerhed. Dermed er realkreditobligationer velegnede til at udgøre alt fra hele porteføljen hos den meget forsigtige opsparer til den værdisikre del hos en professionel porteføljeinvestor og her skabe rum til risikoinvesteringer. Obligationstyperne er mange og gør det muligt at dække de fleste ønsker omkring løbetid og tilbagebetalingsprofiler og dermed skabe relativt præcist definerede, individuelle porteføljer.
Det danske obligationsmarked er ud fra en international standard meget likvidt, men selv her er handelsspænd øget. HP Invests investeringsforeninger handles i forhold til NAV med et kursspænd på under et kvart kurspoint og investor har hermed en ekstra sikkerhed i prissætningen i forhold til investering i enkeltobligationer.

Andelsklasserne må ikke investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer.

Andelsklasserne må udelukkende investere i værdipapirer udstedt i danske kroner.

Målsætning for alle 4 andelsklasser:
Foreningens formål er:

• At have et af de højeste afkast blandt sammenlignelige afdelinger
• At som minimum opnå det samme afkast som benchmark efter omkostninger
• At skabe så høj en Sharpe ratio som muligt over en 3-årig periode

Info

Du er velkommen til at kontakte os.

Telefon
44 55 92 00
Mandag - fredag
(fra kl. 09.00 til kl. 16.00)

E-mail
npa.info@nykredit.dk